Záruční a pozáruční servis

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

Případnou reklamaci uplatní kupující v sídle společnosti Smart BIT s.r.o., IČ 04826001, na adrese Smart BIT s.r.o., Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03, Hradec Králové. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce https://www.smart-bit.cz/kontakt/

Při reklamaci musí kupující předložit řádně vyplněnou fakturu, doklad o zakoupení, kompletní vybavení a uvést přesný charakter závady. 

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledku: 

  • živelné katastrofy, 
  • povětrnostních vlivů,
  • mechanického poškození,
  • elektrostatického náboje,
  • neodborné obsluhy,
  • nedodržení návodu k obsluze a nedostatečné údržby,
  • zapojení do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo nevhodně navrženého zapojení (u elektronických součástek),
  • úpravy, opravy třetí stranou případně kupujícím,
  • závad uvedených při prodeji na daňovém dokladu. 

Dále se záruka nevztahuje na vady zařízení způsobené neodbornou montáží a manipulací, nebo v případě, že v zařízení byly nalezeny prvky neautorizované výrobcem.

Jakýkoliv zásah do zařízení smí provádět pouze odborný servis, nebo oprávněná osoba. Instalace zařízení a připojení k elektrické síti smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná. 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku 24 měsíců ode dne prodeje. 

Faktura je dokladem pro kupujícího (dále též zákazníka) k uplatnění záručních práv vyplývajících z občanského zákoníku v platném znění včetně doplňujících změn a dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a určuje podmínky a způsob jejich uplatnění.