Ochrana osobních údajů

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE?

Jsme společnost Smart BIT s.r.o. IČ: 04826001, se sídlem Piletická 486, Věkoše, Hradec Králové, 503 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36696 a jako správce budeme zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených zásad.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb např. v rámci poptávky po službách společnosti. Dále můžeme zpracovávat vaše údaje z online a elektronických interakcí, včetně webových stránek, textových zpráv nebo aplikací na sociálních sítích třetích stran (např. Facebook).
Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

 • e-mail,
 • jméno a příjmení
 • další údaje vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři) či sdělené v rámci telefonického rozhovoru.

Dále údaje, které získáme tím, že používáte naše služby:

 • IP adresa,
 • soubory cookies (v případě online služeb),
 •  případně jiný online identifikátor.

PRO JAKÉ ÚČELY A JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Naše společnost shromažďuje údaje pouze v nezbytných případech a použije je pouze pro sjednané účely, např.:

 • online poptávky – zpracování a vyřízení vaší poptávky nebo dotazu v rámci vyplnění kontaktního formuláře,
 •  zákaznický servis – poskytnutí služeb, včetně reakcí na vaše dotazy, stížnosti a všeobecné informace k našim výrobkům; servis může využívat různé formy komunikace jako emailu, dopisu, telefonu,
 • personalizace – můžeme kombinovat údaje z různých zdrojů (např. webových stránek a offline aktivit); toto propojení umožňuje naší společnosti poskytovat lepší služby.

KDO VŠECHNO BUDE MÍT K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů, 
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz a zabezpečení určité služby, či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme,
 •  obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.,
 •  osoby, které pro nás technicky zajišťují rozesílání našich obchodních a reklamních materiálů,
 •  provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou.

Za určitých přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu.
V případě udělení explicitního souhlasu budeme vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nejdéle po dobu deseti let, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán dříve.
Zde bychom vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání vašeho souhlasu.

JAK JSOU VAŠE ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Naše společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, které musí dodržovat všichni naši zaměstnanci. Námi používaná technologie a softwarové aplikace jsou náležitě zabezpečeny. O vaše osobní údaje tedy nemusíte mít obavy.

CO JSOU COOKIES A JAKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVÁME?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusejí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.
Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.
Více informací o druzích cookies, jejich užití a smazání naleznete zde.

JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat,
 • právo osobní údaje opravit či doplnit,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 •  právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
 • právo požadovat přenesení údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
 •  právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech, a
 •  další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Svá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese: info@smart-bit.cz či písemně na adrese sídla společnosti. Dle povahy údajů můžete být vyzváni k doložení své totožnosti.

V Hradci Králové dne 1. 12. 2018