Je čas na národní technické obrození

Je pravděpodobné, že i Vaše firma je limitována nedostatkem kvalifikovaných odborníků. Naše odborné školy produkují málo absolventů – a ne vždy s odpovídající kvalifikací. Problém se zesiluje v souvislosti s trendem „Průmyslu 4.0“. To módní heslo politici „skloňují“ v různých souvislostech a jedním dechem zdůrazňují význam odborného vzdělávání (rovněž s příponou 4.0) – ale zůstávají jen u slov.

Problémů k řešení je mnoho. Za nejvýznamnější považuji dlouhodobou devalvaci prestiže technických profesí ze stany široké veřejnosti. Důsledkem je malý zájem mládeže o přírodovědné a technické obory – a tedy i o studium na odborných školách s technickým zaměřením. Tam dlouhodobě řeší problém s malým počtem uchazečů, s jejich nedostatečnou připraveností a motivací ke studiu. Mnohdy musí „snížit laťku“ v nárocích na úroveň výuky. Dalším problémem je nutnost kvalitního vybavení laboratoří a jeho průběžné modernizace. Vysoké nároky jsou kladeny i na kvalifikaci učitelů, na průběžnou „revitalizaci“ a aktualizaci znalostí. Samozřejmostí by mělo být i jejich ohodnocení (finanční i společenské).

            K řešení je nutné odhodlání, čas a energie  – a samozřejmě i finanční podpora. Zatím jsem nezaregistrovat žádnou cílenou aktivitu ze strany kompetentních ministerstev ani grantových agentur. Školy se občas ucházejí o regionální grant na vybavení laboratoří, ale za cenu neúnosné administrativy. Podmínky výběrového řízení jim mnohdy nedovolí nakoupit to, co potřebují – např. přístrojů slučitelných s dosavadním vybavením laboratoří.

            Opět se potvrzuje zkušenost, že „nejlepší pomoc je svépomoc“. Nečekejme na pomoc od státní byrokracie, ale řešme problémy sami – svou aktivitou a svými finančními prostředky. Najděte si např. blízkou školu (geograficky nebo oborově) a snažte se jí podle svých možností pomáhat. Komunikujte s učiteli a žáky, ale i s rodiči. Zvěte je na exkurze a besedy, nabídněte témata studentských prací, praxi, stáže, stipendia, uvolňujte své odborníky jako externí lektory nebo vedoucí zájmových kroužků. Učitelé nepochybně uvítají finanční pomoc na vybavení laboratoří nebo na studentské práce – možná na model skleníku, chytrého domu, výrobní linky nebo robotizovaného pracoviště (?). Odborné kurzy pro učitele nejsou levné – určitě uvítají bezplatnou účast na firemním kurzu nebo proplacení účasti na jiném kurzu. Možností je mnoho, hledejte svůj způsob pomoci.

            Inspirací může být Fórum automatizace po dobu veletrhu Ampér (pavilon V). V pátek 22. 3. dopoledne je program věnován odbornému vzdělávání. Představeny budou výsledky vzdělávacího projektu, který řeší a financuje kolínská firma Teco a. s. (www.tecomat.com), ve spolupráci s partnerskou firmou Smart-bit (www.smart-bit.cz) a s aktivními školami – mechatronické učební pomůcky, učební texty a elektronické produkty pro podporu výuky automatizace v duchu Industry 4.0 (Vzdělání 4.0). Zástupci odborných škol poreferují o svých zkušenostech s moderní výukou. Očekává se diskuse a výměna zkušeností. Odborníci z firem budou mít příležitost uplatnit své požadavky na výuku, na znalosti a dovednosti absolventů – svých budoucích zaměstnanců. Věřím, že  Fórum automatizace otevře konstruktivní dialog firem s odbornými školami a nastartuje novou etapu spolupráce mezi nimi – v obnoveném významu hesla „Národ sobě“.                                              

Ladislav Šmejkal

Napsat komentář